Lopende projecten

Alle lopende projecten

 • Update Tiny Houses
 • Herindeling gemeente naar gemeente Westerkwartier
 • Uitbreiding capaciteit Friesland Campina Noordwijk 
 • Multifunctioneel sportveld
 • Upgraden van kleine speeltuin
 • Invulling Weiland nabij de koetshuisweg
 • Dorpsvisie
 • Visiepunten

Update Tiny Houses.

Beste inwoners van Noordwijk,

Op 5 juni j.l. was er een bijeenkomst in De Weme om te inventariseren hoe u tegenover de plannen van de gemeente stond om in Noordwijk 6 Tiny Houses te realiseren. Tijdens deze bijeenkomst is nogmaals de presentatie getoond, die de gemeente op de jaarvergadering van Plaatselijk Belang had laten zien. Na deze presentatie konden de aanwezigen voor of tegen het plan stemmen. Uit telling van de stemmen kon worden geconcludeerd dat er geen draagvlak is voor het plan. Dit is inmiddels terug gekoppeld naar de gemeente. Wel gaven de aanwezigen aan dat er interesse is voor 2 bouwkavels. Men zou hier dan graag duurzamen starterswoningen gerealiseerd zien. Plaatselijk belang kijkt of we hiervoor een alternatief plan aan de gemeente voor kunnen leggen. Hopend u hiermee eerst voldoende te hebben ingelicht.

Met vriendelijke groet,

Trieneke Bekkema

Secretariaat Plaatselijk Belang Noordwijk/Lucaswolde.

Herindeling gemeente naar gemeente Westerkwartier

Doordat de gemeente Marum wordt herindeelt bij de nieuwe gemeente Westerkwartier zijn hier diverse zaken waarmee de Dorpsbelangen met veranderde situaties te maken krijgt, tevens zullen de bewoners te maken krijgen met veranderde omstandigheden.

Wij als Plaatselijk belang proberen hierin de juiste structuur te behartigen dat minimaal de volgende onderdelen worden gewaarborgd;

 • Eigen identiteit van het dorp;
 • Positie Plaatselijk belang;
 • Jaarlijks overleg met Plaatselijk Belangen gemeente Marum;
 • Informatie naar de bewoners;
 • 4 mei eigen doden herdenking;
 • Waarborging leefbaarheid in het dorp;
 • Festiviteiten rond om afscheid oude- en toetreding nieuwe gemeente.

Uitbreiding Friesland Campina Noordwijk

Friesland Campina heeft het voornemen het productie proces te verbeteren waardoor er een efficiëntere productie ontstaat en hierdoor de capaciteit zal verhogen, de bedoeling is dat dit inpandig dient te geschieden.

Hierbij willen we als Plaatselijk belang de volgende onderdelen waarborgen en realiseren in samenwerking met Friesland Campina Noordwijk en de gemeente Marum;

 • Elektra, overbelasting van het lichtnet ( knipperen ), plaatsing van nieuw trafostation en leggen van nieuwe voedingskabel door het NUTS bedrijf;
 • Rioleringsproblematiek, een nieuwe aansluiting voor Friesland Campina op een eigen persleiding waardoor het huidige rioolstelsel wordt ontlast, gesprek voor realisatie verloopt tussen Friesland Campina, gemeente en het waterschap;
 • Milieu overlast, omgevingsgeluidoverlast;
 • Aanrijroute van de vrachtwagens, waarbij de veiligheid voorop staat;
 • De totale verkeersveiligheid met in achtneming van het fietspad, kruispunt en de doorgaande weg;
 • Parkeervoorzieningen.

Multifunctioneel sportveld

Naar aanleiding van de wens om een speelplaats te creëren in het dorp voor de jeugd is dit opgenomen in de Dorpsvisie en verder invulling gegeven via de visiepunten document.

Nadat de plannen zijn uitgewerkt en ter goedkeuring zijn gestuurd naar de gemeente hebben we toestemming verkregen om dit verder te gaan uitwerken.

Tijdens gesprekken met de gemeente is er goedkeuring gegeven dat het bestemmingsplan voor het sportveld wordt aangepast van ontwikkeling van woningbouw naar activiteiten veld met als uitgangspunt een multifunctioneel sportveld met daarachter aangevuld met een activiteitenveld.

De huidige stand van het project;

 • Goedkeuring op de plaats van het veld;
 • Goedkeuring van de uitvoering;
 • Gemeente dient bestemmingsplan definitief aan te passen;
 • Aanvragen van subsidie gelden bij diverse instanties;
 • Gemeentelijke subsidie aangevraagd, op dit moment een voorlopige afwijzing hiervan.

Upgraden van Kleine speeltuin

Voor de speeltuin ten behoeve van de kleinste kinderen in het dorp is er een verzoek ingeleverd bij Plaatselijk Belang om deze te upgraden ( moderniseren ) naar de huidige wens van de kleinste kinderen.

We hebben dit reeds ingediend bij de gemeente maar deze heeft voor als nog aangegeven dat de huidige toestellen voldoen aan de geldende voorschriften en men niet de noodzaak zien om dit te vervangen.

Wij zullen dit in de komende tijd meenemen in onze gesprekken met de gemeente om hier als nog verbetering in te verkrijgen.

Invulling Weiland nabij de koetshuisweg

Voor het weiland ligt een verzoek vanuit de gemeente om een voorstel in te dienen voor een her- invulling van het weiland.

Als Plaatselijk Belang hadden we een invulling bedacht in samenwerking met de school in het dorp, maar zoals iedereen weet is de school gesloten en ging de alternatieve invulling verloren.

Tot op dit moment wordt het weiland gebruikt voor het weide van schapen van een bewoner uit het dorp.

Tevens wordt het gebruikt bij activiteiten tijdens de jaarwisseling door de jeugd van “de Keet”, alleen dit jaar is dit niet doorgegaan door omstandigheden.

Dit blijft op de agenda staan en wordt verder opgepakt nadat we het multifunctioneel sportveld hebben afgerond.

Dorpsvisie

De dorpsvisie die is geschreven in 2010 is aan hertoetsing toe, dit willen we in samenwerking met medebewoners doen om er weer voor te zorgen dat dit naar de huidige wensen van het dorp wordt aangepast.

Hierbij zal gekeken worden welke doelen er inmiddels zijn verwezenlijkt en welke doelen nog te verwezenlijken zijn, tevens zal er onderzocht dienen te worden of er andere behoeftes zijn ontstaan om de leefbaarheid te waarborgen, ook in de nieuwe gemeente Weststerkwartier.

Dit blijft op onze agenda staan en wordt verder opgepakt als er ruimte in onze agenda komt en zullen dan ook medebewoners benaderen om aan te sluiten.

Visiepunten

De visiepunten Noordwijk zijn geschreven in 2013 op verzoek van de gemeente in ons jaarlijks overleg.

In dit overleg heeft de gemeente het verzoek gedaan om een advies uit te brengen voor een 3-tal punten, wij als Plaatselijk Belang hebben daar een vierde punt aan toegevoegd.

De volgende punten zijn hierin opgenomen;

 • Terrein bouwbedrijf A. Hummel, inmiddels is het advies besproken met de eigenaar, deze ziet af van de gevraagde toestemming voor woningbouw en heeft het terrein momenteel verhuurd.

En is dit afgerond

 • Sportveld, wij hebben hierin een voorstel gedaan voor een multifunctioneel sportveld en een activiteitenveld, de stand van zaken zijn benoemd in het hoofdstuk Multifunctioneel sportveld.
 • Plantsoen Noorderweg/Oosterweg, het ingediende advies is inmiddels gerealiseerd en we zijn als dorp hier bijzonder trots op[ het eindresultaat.

We dienen nu te waarborgen dat het vernieuwde Willy Dobbe plantsoen de Blikvanger van het dorp blijft, het onderhoud is overgedragen naar de gemeente.

Hiermee is dit punt volledig gerealiseerd en afgerond.

 • Weiland nabij de Koetshuisweg, het voorstel om dit als educatief plantsoen en wandelroute in te richten in samenwerking met de school is helaas van de baan doordat de school is gesloten. De stand van zaken zijn benoemd in het hoofdstuk Weiland nabij de Koetshuisweg
Scroll naar boven