Notulen jaarvergadering 24 april 2018

Notulen van de jaarvergadering van Plaatselijk Belang Noordwijk/Lucaswolde op dinsdag 24 april 2018

Aanwezig: Edwin Boots, Jan Vos, Sije van Dijk, Mies Dalmolen,

A. Tuinstra-Veenema, Erik Russchen, Eric Geijteman, Marleen Dekker, John van den Berg, Steven van der Veen, Joeke Spa, Harry Luursema, Corine Klop, Sannie Blaauwijkel, Henk Mulder, Jan Veenema, Coen Willems, Albert Smid, Wally Blaauwijkel, Arjan Veenstra, Ina Schuiling,

Wil Klop en Trienke Bekkema

Afwezig: Jitske Veenema, Anne Scholte

 1. De voorzitter opent de vergadering door een ieder van harte welkom te heten
 2. Ingekomen stukken en mededelingen:
 • er zitten een paar foutjes in de uitnodiging
 • Jitske kan niet aanwezig zijn, maar heeft wel 2 dingen voor de rondvraag
 • Op de website van De Weme kun je onderwerpen met betrekking tot Plaatselijk Belang terugvinden
 • De activiteitencommissie wordt gefeliciteerd met het winnen van de Jacques Drenth-prijs
 • Op 4 mei a.s. is er weer dodenherdenking. Sannie zet dit ook nog op de website
 • Er is een werkgroep Afscheid gemeente Marum. Er komt in oktober een afscheidsfeest, daarnaast wordt er gewerkt aan een boek. Hiervoor zijn foto’s van Noordwijk welkom. Deze kunnen gestuurd worden naar Plaatselijk Belang. Er wordt gevraagd hoe het zit met de privacywet. Hier komen we later in de vergadering op terug.
 1. Dhr. Vos en dhr. Van Dijk doen namens de gemeente verslag van het plan om Tiny Houses in Noordwijk te realiseren. Keuze is op Noordwijk gevallen naar aanleiding van de dorpsvisie. In 2013 is er het idee om het weiland aan de Koetshuisweg te gebruiken als een educatief dorpsbos a la Curringheveld. Volgens dhr. Van Dijk ging dit niet door omdat de financiering niet rond te krijgen was. In december 2017 komt de raad met het voorstel van Tiny Houses. Het college moet voor 1 juli a.s. met een concreet voorstel komen. Het zou gaan om 6 huisjes van max. 50 m2 op 150 m2 grond. De opbrengst van de grond zou dan gebruikt kunnen worden voor de realisatie van het weiland. De gemeente wil graag reactie van Plaatselijk Belang. Als zowel Plaatselijk Belang als Gedeputeerde Staten positief zijn, kan het plan worden uitgevoerd. Vanuit de aanwezigen komen een aantal vragen/opmerkingen: Of er wel rekening is gehouden met het recht van overpad door G. Westerhof, waarom de grondprijs verlaagd is van 140 naar 70 euro per m2, dat voorbij gegaan wordt aan het oorspronkelijke doel van Tiny Houses (in the middle of nowhere), waarom er in het verleden geen huizen zijn gebouwd op de 2 kavels, waar moet dan geparkeerd worden en past het wel in het dorpsbeeld. Van Dijk geeft aan dat de lagere grondprijs redelijk is voor dit soort huisjes, parkeren kan gewoon op eigen perceel en is het doel van deze huisjes in Nederland anders. De huisjes kunnen permanent of mobiel geplaatst worden. Er is geen kosten-batenanalyse door de gemeente gedaan voor 2 kavels t.o.v. 6 tiny houses. De bouwvergunning zal moeten worden aangepast, de rooilijn verandert. Wil geeft aan dat Plaatselijk Belang nooit een financiële bijdrage voor het weiland bij de gemeente heeft aangevraagd. Omdat de school dichtging, is het plan voor het weiland op een laag pitje gekomen. Dhr. Van Dijk zal ons een bevestiging van de vraag voor financiering toesturen. Op dit moment zijn er geen alternatieven in de rest van de gemeente. Het is afhankelijk van wat Noordwijk van de plannen vindt. Valt Noordwijk af, dan gaat de gemeente op zoek naar een andere locatie. Wij gaan tijdens deze vergadering geen besluit nemen, we plannen daar op korte termijn een andere datum voor.
 2. De notulen van de vorige jaarvergadering worden goedgekeurd. Wel komt er nog een vraag over de glasvezel. Dit ligt op dit moment wat op zijn gat. Het aardbevingsgebied komt eerst aan bod. Er wordt verwezen naar de laatste nieuwsfits voor meer informatie.
 3. Het jaarverslag van 2016 wordt kort doorgenomen. Het bestuur heeft kennis gemaakt met Dieuwke Visser, de aanjager dorpsverbindende werken van de gemeente, er zijn gesprekken geweest met De Wold & Waard, de gemeente (over o.a. het speelveld, het riool, de uitbreiding van Friesland Campina, de herindeling), de PB’s uit het Westerkwartier, over de privacywetgeving met betrekking tot stichtingen en verenigingen .
 4. Albert geeft uitleg over het financieel verslag. Marleen vraagt of nieuwe bewoners niet gratis een vlag zouden kunnen krijgen. Albert geeft aan dat de contributie ook kan worden overgemaakt.
 5. Namens de kascommissie krijgt Marleen het woord. Ze geeft aan dat het er perfect uitziet. Alleen worden de hoge bankkosten weer genoemd. Misschien moet er gekeken worden naar een andere bank.. Er wordt decharge verleend.
 6. Marleen en Corine doen volgend jaar de kascontrole en Henny komt op de reservelijst. Dit is door iedereen akkoord bevonden.
 7. De dorpsvisie staat op een lager pitje. Vanuit de gezamenlijke Plaatselijke Belangen moeten we de dorpsvisie wel aan gaan passen.
 8. Wat betreft de subsidie voor het speelveld is er veel terughoudendheid bij de instanties. Dit komt omdat het veld op gemeentegrond gerealiseerd wordt en zij vinden dan dat daar ook het geld vandaan zou moeten komen. Er zijn inmiddels 2 toezeggingen. De subsidie die we bij de gemeente hadden aangevraagd is afgekeurd. Het plan wordt iets aangepast en dan opnieuw ingediend.
 9. Friesland Campina wil fors uitbreiden (van 65.000 naar 90.000 ton). Dit zou voor problemen kunnen zorgen met betrekking tot de riolering, de verkeersveiligheid (meer transporten), parkeerbeleid, geluidsoverlast. Klachten met betrekking tot parkeren (alleen bezoekers mogen parkeren bij De Weme), kunnen naar Plaatselijk Belang gestuurd worden. Er zijn geluidsmetingen gedaan op de Oosterweg, de uitslag hiervan is niet bekend. Luursema heeft een brief naar de Provincie gestuurd over de ventilatoren. Hij stuurt de brieven door naar Plaatselijk Belang. Het bestuur kan dit dan ook meenemen in het volgende gesprek met Friesland Campina. Daarnaast heeft het bestuur een negatief advies richting de gemeente gedaan wat betreft hun plannen met betrekking tot de riolering.
 10. Er is overleg geweest met de Plaatselijk Belangen en de dorpshuizen in het Westerkwartier. We willen de gemeenschappelijke onderdelen versterken en daarnaast een eigen identiteit behouden. Een werkgroep houdt zich bezig met de vraag hoe dit er uit zou moeten gaan zien. Ook na de herindeling zullen er dorpsaanjagers zijn, die gekoppeld worden aan een aantal dorpen.
 11. Anne Scholte stopt als algemeen lid. We hebben 2 nieuwe aanmeldingen: John van den Berg en Steven van der Veen. De aanwezigen gaan akkoord dat zij toetreden tot het bestuur.
 12. Rondvraag:
 • Arjan vraagt of er mensen zijn die met hem mee willen denken over duurzaamheid in de breedste zin van het woord (denk aan windmolens, zonder gas, zonnepanelen). Ideeen kunnen naar het bestuur gestuurd worden.
 • Albert vraagt of de kerk niet meer in de schijnwerpers kan. Ina geeft aan dat het nu al moeilijk is om de energierekening te voldoen.
 • Edwin geeft aan dat er erg snel wordt gereden op de Koetshuisweg. Coen adviseert dit te melden bij de wijkagent.
 • Erik meldt dat de kerkklok niet goed loopt
 • Marleen en Jitske willen weten of er niet een buurtpreventie- whats app kan komen. Er zullen dan wel goede afspraken gemaakt moeten worden over het gebruik. Het bestuur neemt dit mee op de agenda. Ook hierbij kan de wijkagent betrokken worden.
 • Steven vraagt of het bekend is bij de gemeente dat er op de Westerweg essenziekte is
 • Henk meldt dat het fietspad onderhoud behoeft
 • Jan wil weten of de school een woonbestemming heeft. Dit is het geval. Ook wil hij weten hoe het komt met het weiland. Er wordt een nieuwe datum geprikt om te praten over de Tiny Houses
 • Coen zou graag de presentatie van de Tiny Houses toegestuurd krijgen. We vragen de gemeente om toestemming. (Klik hier voor de presentatie)
 • Het bankje bij De Weme is aan onderhoud toe.
 1. De voorzitter bedankt een ieder voor zijn of haar komst en inbreng en sluit de vergadering.
Scroll naar boven